15th Chinese Biophysics Congress
November 3-6, 2017, Shanghai, China
Organization

Chair: Zihe Rao

Organizing Committee
Chair: Xiyun Yan, Xu Zhang
Secretaries: Pingsheng Liu, Zhijie Liu
Members: (ordered by last name)
Simon Alberti, Chang Chen, Peace Cheng, Jiandong Ding, Jianping Ding, Fu Gao, Weimin Gong, Aige Guo, Jun Hu, Hamulati Wufuer, Yonghua Ji, Ming Lei, Zhili Li, Li Liu, Hong Ma, Yigong Shi, Hongbing Shu, Maikun Teng, Yifei Wang, Lebin Wu, Da Xing, Tianle Xu, Yanhui Xu, Lei Xue, Chuanmao Zhang, Lixin Zhang, Mingjie Zhang, Xian’en Zhang

Program Committee
Chair: Tao Xu, Hualiang Jiang
Secretaries: Hong Zhang, Xiaolong Liu
Members: (ordered by last name)
Jianming Cai, Quan Chen, Zongjie Cui, Peng Li, Yang Liu, Mian Long, Yunyu Shi, Xiaodong Su, Senfang Sui, Jie Tian, Chen Wang, Beili Wu, Ruiming Xu, Qiang Zhao, Yang Zhong, Zhuan Zhou